2023. március 22., szerda
Térkép kereső
Hírek
Események
< >
Dokumentumok
Támogatóink

Dokumentumok > Rendeletek > Bakonyoszlop

Gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Gyermekvédelem helyi szabályozásáról


Bakonyoszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 10/2006. (VI. 26.) rendelete

 a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

 

 Bakonyoszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.

 A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

 1

A rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához - a helyi sajátosságokat figyelembe véve - a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza.

 2. §

  (1) A rendelet hatálya kiterjed Bakonyoszlop község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező a Gyvt. 4.§ (1) - (2) bekezdésében meghatározott személyekre.

 (2) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdés ben meghatározott személyeken kívül a község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyerekek esetében is, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségévei vagy elháríthatatlan kárral járna.

 (3) Az önkormányzat - lakóhelytől függetlenül - rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít a község közigazgatási területén tartózkodó, arra rászoruló gyermek részére, feltéve, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné.

  3.§

  A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:

 a) pénzbeli és természetbeli ellátások:

 - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,

 - iskolakezdési támogatás,

 b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

 - gyermekjóléti szolgálat,

 - gyermekek napközbeni ellátása érdekében, működtetett óvoda, általános iskolai napközi.

  Pénzbeli és természetbeni ellátások

  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 4.§

  (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (pl.: szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek tartósan beteg, elemi kár, beiskolázás, szülők munkanélkülivé válása).

 (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal nem haladhatja meg az 5.000 forintot.

 (3) Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 10.000 forint erejéig részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

 (4) Az a gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi támogatást állapítottak meg, egy naptári éven belül csak legfeljebb 5.000 forint erejéig részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

 (5) Sürgős szükség esetén, illetve ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti, jövedelemigazolástól, illetve a 4.§ (4)-(5) bekezdésben foglaltaktól függetlenül is nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.

 Iskolakezdési támogatás

 

 5.§

  (1) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi - hivatalból jövedelemre tekintet nélkül - a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező

 a) általános iskolai, középiskolai és felsőfokú nappali tagozatos tanulók részére a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében iskolakezdési támogatást biztosít a gyermeknek, fiatal felnőttnek, aki a 2001. évi XXXVII. tv. szerint ingyenes tankönyvre nem jogosult, továbbá

 b) aki az önkormányzat által fenntartott intézményben művészeti oktatásban vesz részt és térítési díjat fizet.

 (2) Amennyiben a támogatásban részesülő gyermek az önkormányzat által fenntartott általános iskolában tanul, a támogatás összege a szülőnek (gondozónak) nem kerül kifizetésre, hanem közvetlenül az iskola részére kell átutalni. A támogatás összegével a szülők által a tankönyvekért fizetett összeget, illetve a térítési díjat csökkenteni kell.

 (3) A közép- és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulóknak a támogatási összeg felvételekor iskolalátogatási igazolást kell bemutatni.

 (4) A támogatás összegét a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetési rendeletében állapítja meg.

 Természetben nyújtott ellátások

 6. §

 (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

 (2) Természetbeni ellátások különösen:

 - gyógyszerköltség átvállalása, - tandíj, kollégiumi díj átvállalása, - tanszerellátás költségeinek átvállalása, - gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása, - élelmiszerutalvány biztosítása.

 (3) A rendkívü1i gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a döntéshozó az összes körülményt figyelembe véve határoz.

 (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha - a kérelem természetbeni támogatásra irányul;

 - a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására irányul vagy - az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő (gondozó) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja.

 A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai

 7.§

 (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmet írásban a Körjegyzőségnél terjesztheti elő a szülő vagy más törvényes képviselő.

 (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához kérelmező köteles csatolni:

 a) a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokkal együtt,

 b) közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében - ha nagykorúság után is folyósítják, vagy akkor állapítják meg a támogatást - az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról.

 (3) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

 8.§

 Az e rendelet szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására vonatkozó hatáskört (ideértve az ellátás megszüntetését is) a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

 Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

 9. §

 Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

 a) gyermekjóléti szolgálat,

 b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvoda, iskolai napközis foglalkozás.

 Gyermekjóléti szolgálat

 10. §

 

 (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat Olaszfalu település önkormányzatával kötött társulási megállapodás alapján közösen foglalkoztatott családgondozóval biztosítja.

 (2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár - gyermek veszélyeztetettségére utaló - jelzése alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet.

 (3) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg.

 (4) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40. §-ai határozzák meg.

 Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás

 11. §

 Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló többször módosított - 1993. évi LXXIX. tv., valamint a Gyvt. 41.§-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

 Térítési díj

 12. §

 (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni a Gyvt. 148. §-a szerint.

 (2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés kivételével a személyes gondoskodást nyújtó alapellátási szolgáltatások személyi térítési díjának megállapításánál a kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.

 (3) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében határozza meg.

 (4) A polgármester egyéni rászorultság alapján - ha a gyermek a Gyvt. 148.§-a szerint normatív kedvezményben nem részesül - az intézményvezető által megállapított személyi térítési díjat legfeljebb 25 %-kal csökkentheti, ha térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét és a teljes összegű személyi térítési díj megfizetése a család létfenntartását veszélyeztetné.

 (5) A (4) bekezdésben foglalt esetben a jövedelem számításánál irányadó időszak a havonta mérhető jövedelmeknél 3 hónap, egyéb jövedelmeknél 1 év. Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

 Záró rendelkezések

 13.§

 (1) E rendelet 2006. július l-jén lép hatályba.

 (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükkor felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Kormányrendeletben és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.

 (IX. 10.) Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

 (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2004.(V.10.) számú rendelet.

 Bakonyoszlop, 2006. június 13.

 

     ifj. Wolf Ferenc                                                  Feketéné Esztergályos Hilda

          polgármester                                                                    körjegyző

 

 Kihirdetve: 2006. június 26.

                                                                Feketéné Esztergályos Hilda

                                                                                  körjegyző

 

  

A rovat további hírei


vissza a lap tetejére     vissza     aktuális